Przeproszenie Pani Urszuli Pędziwilk
Stowarzyszenie Miasto Wspólne z siedzibą w Krakowie składa następujące oświadczenie:

Stowarzyszenie przeprasza Panią Urszulę Pędziwilk za naruszenie jej dóbr osobistych w postaci dobrego imienia, godności i renomy przez umieszczenie Jej danych osobowych na Krakowskiej Mapie Reprywatyzacji i połączenie jej działalności gospodarczej z tzw. biznesem reprywatyzacyjnym. Umieszczenie Jej na tej Mapie jak również podanie informacji o jej osobie wprowadza w błąd odbiorców, gdyż Urszula Pędziwilk nie ma nic wspólnego ani z tą publikacją ani z podanymi w niej faktami mającymi się składać na tak rozumianą, jak określona w tej publikacji, krakowską reprywatyzację. Umieszczenie to łączy się z nieuprawnionymi sugestiami jakoby Urszula Pędziwilk postępowała nieuczciwie i nieetycznie. Te nieprawdziwe stwierdzenia i informacje podważają Jej wiarygodność, narażając na utratę zaufania niezbędnego w prowadzeniu działalności gospodarczej. Stowarzyszenie wyraża ubolewanie z powodu nieuprawnionego umieszczenia Urszuli Pędziwilk na Krakowskiej Mapie Reprywatyzacji.
Działający w imieniu Stowarzyszenia - Prezes Stowarzyszenia Miasto Wspólne z siedzibą w Krakowie

Krakowska Mapa Reprywatyzacji

Reprywatyzacja w Krakowie polega na przekazywaniu w ręce prywatne nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub znacjonalizowanych. Krakowska Mapa Reprywatyzacji pokazuje, jak wygląda reprywatyzacja w praktyce. W ramach mapy opisujemy biznes reprywatyzacyjny, w który zaangażowani są prawnicy, notariusze, biznesmeni, politycy i gangsterzy. Pokazujemy, że reprywatyzacja w obecnym kształcie to bogacenie się na wielką skalę wąskiej grupy ludzi kosztem lokatorów i miasta. Bogacenie, które czasem dokonuje się zgodnie z prawem, a w niektórych przypadkach jest efektem działalności przestępczej.

Wniosek z lektury Krakowskiej Mapy Reprywatyzacji jest jasny: potrzebujemy jak najszybszego uchwalenia ustawy reprywatyzacyjnej wykluczającej zwrot kamienic z lokatorami i wyjaśnienia przez prokuraturę wszelkich nieprawidłowości w procesie reprywatyzacji. Polska jest obecnie jedynym krajem Europy Środkowo-Wschodniej bez ustawy regulującej reprywatyzację. Wieloletnie zaniedbania polityków różnych opcji doprowadziły do sytuacji, w której dziesiątki tysięcy lokatorów są ofiarami czyścicieli kamienic, miasta tracą drogie nieruchomości zlokalizowane w historycznych dzielnicach, a biznes reprywatyzacyjny drenuje budżety samorządów i Skarbu Państwa. Czas z tym skończyć!


Niniejsza mapa wskazuje wybrane powiązania o charakterze biznesowym, rodzinnym lub innym łączące niektóre osoby uczestniczące w szeroko pojętym procesie reprywatyzacji, jakie zdołaliśmy ustalić i które w naszej opinii są istotne dla całościowego spojrzenia na proces reprywatyzacji i wymagają ujawnienia w interesie publicznym. Mapa została utworzona na podstawie materiałów prasowych, informacji zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także w oparciu o inne ogólnodostępne źródła. Jej celem nie jest twierdzenie, że wszystkie osoby uwidocznione na mapie działają wspólnie lub w porozumieniu, jak również przesądzanie o czyjejkolwiek osobistej winie lub odpowiedzialności prawnej.